روزه گرفتن درایام بارداری و شیردهی واجب است؟
شهر سوال ـ حکم زن باردار: الف) مادر باردار اگر خوف ضرر بر جنین را دارد و خوف وی هم دارای منشاء عقلایی باشد واجب است روزه را افطار كند...

بخش احکام شهر سوال بر بال اندیشه ها


خانم بارداری كه زایمان او نزدیك است یا شیرده‌ای كه شیر او كم است، اگر روزه برای خودش یابچه ضرر دارد وظیفه‌اش چیست؟
الف) اگر ضرر به جان بچه داشته باشد؟
ب) اگر ضرر به جان مادر داشته باشد؟

امام خمینی:
الف) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید و برای هر روز یك مدّ طعام كفاره بدهد
.
ب) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید. و بنابر احتیاط واجب برای هر روز یك مدّ طعام كفاره بدهد.
تذكر: اگر كسی پیدا شود كه بچه را شیر دهد خواه اجرت بگیرد، یا بدون اجرت شیر دهد بنا بر احتیاط واجب بچه را به او بدهد و روزه بگیرد.(۱)

امام خامنه ای:
حکم زن باردار:
الف) مادر باردار اگر خوف ضرر بر جنین را دارد و خوف وی هم دارای منشاء عقلایی باشد واجب است روزه را افطار كند، باید روزه را بعداًَ قضا نماید و برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد.
ب) مادر باردار اگر روزه برایش ضرر دارد، روزه اش صحیح نیست قضای آن بر او واجب است.
حکم زن شیرده:
الف) مادر شیرده اگر شیردادن باعث كمی شیر و ناراحتی بچّه شود روزه برای او واجب نیست و باید برای هر روز، یك مدّ طعام به فقیر بدهد. و قضای روزه را هم بعداً بجا آورد
.
ب) مادر شیرده اگر برای خودش ضرر دارد روزه برای او واجب نیست و بنا بر احتیاط واجب برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه ها را باید قضا نماید. سؤال: خانم شیرده ای كه شیر او كم است اگر روزه برای خودش یا نوزاد ضرر دارد ولی راه دیگری برای شیردادن نوزاد باشد، مثلاً شخصی با اجرت یا بدون اجرت به بچه شیر دهد یا از شیر دادن با شیشه و یا شیر خشك كمك بگیرد؛ آیا روزه بر او واجب است؟ بسمه تعالی. با فرض امكان جایگزینی طرق مذكور و عدم ضرر برای خود و نوزاد، بنا بر احتیاط واجب روزه بر او واجب است.(۲)

آیت الله العظمی حسینی سیستانی:
الف) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید. و برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد.
ب) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید. باید برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد.
تذكر: اگر راه دیگری برای شیر دادن بچه باشد مثلاً چند زن در شیر دادن او شركت كنند یا از شیر دادن با شیشه و پستانك كمك بگیرد بنا بر احتیاط باید روزه بگیرد.(۳)

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
الف) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید. و برای هر روز یك مدّ طعام كفاره بدهد.
ب) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید. كفاره ندارد.
تذكر: اگر كسی پیدا شود كه بدون اجرت، بچه را شیر دهد یا شخصی پیدا شود كه اجرت دایه را بی‌منت بپردازد، در این صورت روزه گرفتن واجب است.(۴)

آیت الله العظمی وحید خراسانی:
الف) روزه صحیح نیست، باید روزه را بعداً قضا نماید. و برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد.
ب) روزه صحیح نیست، باید روزه را قضا نماید. بنا بر احتیاط مستحب برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد.
تذكر: در صورتی كه شیر خوردن این بچه از راه دیگری میسر باشد واجب است آن زن روزه را بگیرد.(۵)

آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
حکم زن باردار:
الف) روزه واجب نیست و باید برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد.
ب)روزه واجب نیست بنا بر احتیاط مستحب برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد. در هر دو صورت اگر تا ماه رمضان بعد بتواند بدون ضرر روزه بگیرد باید روزه ها را قضا نماید، بلكه به احتیاط واجب اگر بعد از آن نیز بتواند روزه بگیرد، قضای روزه بر او واجب می‌شود.
حکم زن شیرده:
الف) روزه بر او واجب نیست برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد.
ب) روزه بر او واجب نیست بنا بر احتیاط مستحب برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت اگر تا ماه رمضان بعد عذرش برطرف شود و بتواند قضا كند باید روزه ها را قضا كند بلكه اگر بعد از آن نیز عذرش برطرف شد بنا بر احتیاط واجب باید قضا كند.
تذكر: اگر كسی پیدا شود كه بچه را شیر دهد خواه اجرت بگیرد یا بدون اجرت شیر دهد احتیاط واجب آن است كه بچه را به او بدهد و روزه بگیرد.(۶)

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
الف) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید. بنا بر احتیاط واجب باید برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد،
ب) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید. و بنابر احتیاط واجب برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد
تذكر: اگر كسی پیدا شود كه بچه را شیر دهد خواه اجرت بگیرد یا بدون اجرت شیر دهد احتیاط واجب آن است كه بچه را به او بدهد و روزه بگیرد
.(۷)

آیت الله العظمی نوری همدانی:
الف) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید. و برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد
ب) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید. و بنا بر احتیاط واجب برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد
.
تذكر: اگر كسی پیدا شود كه بچه را شیر دهد، خواه اجرت بگیرد یا بدون اجرت شیر دهد احتیاط واجب آن است كه بچه را به او بدهد و روزه بگیرد.(۸)

آیت الله العظمی بهجت:
الف) واجب است افطار كند، باید روزه را قضا نماید.و برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد.
ب) واجب است افطار كند، باید روزه را قضا نماید. باید برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد.
تذكّر: اگر كسی پیدا شود كه بچّه را شیر دهد خواه اجرت بگیرد یا بدون اجرت شیر دهد، واجب است كه بچّه را به او بدهد و روزه بگیرد.(۹)

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:
سؤال: خانم بارداری كه زایمان او نزدیك است یا شیرده‌ای كه شیر او كم است، اگر روزه برای خودش یا بچه ضرر دارد وظیفه‌اش چیست؟
 الف) ضرر به جان مادر ب) ضرر به جان بچه
الف) روزه واجب نیست، باید روزه را بعداً قضا نماید، و برای هر روز یك مدّ طعام به فقیر بدهد
.
ب) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید و در این فرض دادن یك مدّ طعام واجب نیست. ولی خوب است.
تذكر: اگر كسی پیدا شود كه بچه را شیر دهد خواه اجرت بگیرد یا بدون اجرت شیر دهد باید بچه را به او بدهد و روزه بگیرد.(۱۰)

آیت الله العظمی مدنی تبریزی:
الف) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید. و برای هر روز یك مدّ طعام كفاره بدهد.
ب) روزه واجب نیست، باید روزه را قضا نماید. و بنا بر احتیاط مستحب برای هر روز یك مدّ طعام كفاره بدهد.
تذكر: اگر كسی پیدا شود كه بچه را شیر دهد خواه اجرت بگیرد یا بدون اجرت شیر دهد، واجب است كه بچه را به او بدهد و روزه بگیرد. و همچنین بنا بر احتیاط اگر مادر بتواند بچه خود را از شیر خشك معمولی غذا بدهد.(۱۱)

پی نوشت ها:
۱- تحریرالوسیله، ۱۴۰۸ه.ق، ج۱، ص۲۹۵ و ۲۹۶، م۸ -توضیح المسائل، ۱۳۸۵، ص۲۴۵، م ۱۷۲۹.
۲-http://pasokhbesoalat.ir/ViewPasokh4.aspx?id=1632.
۳-توضیح المسائل، ۱۴۲۵ه ق ، ص۳۳۰، م۱۶۹۹ و۱۷۰۰ -منهاج الصالحین،۱۴۳۰ه.ق، ج۱، ص۳۳۱، الفصل الخامس.
۴-توضیح المسائل، ۱۳۸۶ ص۲۷۰،م۱۴۵۳، ۱۴۵۴ و ۱۴۵۵ -العروة الوثفی مع تعلیقات، ۱۳۸۸، ج۲، ص۵۷ و ۵۶، الرابع و الخامس.
۵-توضیح المسائل، ۱۳۸۹، ص۳۰۱، م۱۷۳۶، ۱۷۳۷ منهاج الصالحین، ۱۳۸۶، ص۲۹۶ و ۲۹۵، الفصل الخامس.
۶-توضیح المسائل، ۱۳۹۰، ص۳۵۶، م۱۷۳۷ و۱۷۳۸و المسائل الشرعیه، ۱۴۲۸هـ.ق، ص۳۷۴، م۱۷۳۶ و ۱۷۳۷.
۷-هدایةالعباد، ۱۴۱۶ ه ق،ج۱، ص۲۳۰، م ۱۳۶۴.
۸-توضیح المسائل، ۱۳۸۶، ص۳۳۲ و ۳۳۳،م۱۷۲۵، ۱۷۲۶ -منتخب المسائل، ۱۴۲۰ه.ق، ص۱۸۱، م۴۷۲ و ۴۷۳.
۹-توضیح المسائل، ۱۳۷۷، ص۲۶۶، م۱۳۶۵و ۱۳۶۶ وسیلة النجاة، ۱۴۲۳ه.ق، ص۳۱۹، م۸.
۱۰-http://pasokhbesoalat.ir/ViewPasokh4.aspx?id=1632.
۱۱-توضیح المسائل، ۱۳۸۵، ص۲۵۶، م۱۷۳۸ و۱۷۳۷ -منهاج الصالحین، ۱۴۲۶ه.ق، ج۱،ص۲۸۱، الفصل الخامس.
برچسب ها : روزه گرفتن درایام بارداری و شیردهی واجب است؟ ,


ادامه مطلب...

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic